Powtórzenie wiadomości o funkcji

Powtórzenie wiadomości o funkcji

Powtórzenie wiadomości o funkcji

– Przedmiot: matematyka

– Czas trwania ( liczba godzin): 1

– Dział programowy: Wykresy funkcji

– Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o funkcji

– Cele zajęć

Wiadomości: Uczeń:

– zna i rozumie pojęcie funkcji,

– zna pojęcia związane z funkcją,

– zna sposoby przedstawiania zależności funkcyjnych,

– wie, jakie wielkości nazywamy wprost proporcjonalnymi, a jakie odwrotnie proporcjonalnymi.

Umiejętności: Uczeń:

– posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z funkcją,

– oblicza wartość funkcji dla danego argumentu,

– oblicza miejsce zerowe funkcji i odczytuje je z wykresu funkcji, grafu, tabelki,

– odczytuje największą i najmniejszą wartość funkcji,

– podaje na podstawie wykresu, dla jakich argumentów wartości funkcji są dodatnie, a dla

jakich ujemne,

– określa monotoniczność funkcji w przedziałach,

– sporządza wykres funkcji danej wzorem,

– opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Postawy: Uczeń:

– organizuje i planuje swoja pracę,

– wytrwale dąży do założonego celu,

– podnosi własną samoocenę i motywację do nauki.

– Metody nauczania: ćwiczenia, ćwiczenia interaktywne,

– Formy organizacyjne nauczania – uczenia się: praca samodzielna i zespołowa

– Środki dydaktyczne: karty pracy, tablica interaktywna, plik „Powtórzenie wiadomości o funkcji”.

Przedmiot:

Matematyka

Poziom:

III etap edukacyjny

Udostępnił:

Jolanta Wieczorek-Wilińska

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}