Regulamin umieszczania lekcji przygotowanych w programie SMART Notebook na stronie www.tablice.net.pl

oraz

Klauzula informacyjna


Regulamin umieszczania lekcji przygotowanych w programie SMART Notebook na stronie www.tablice.net.pl

 1. Autor scenariusza lekcji  przekazuje nieodpłatnie na rzecz Image Recording Solutions Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do wykorzystania lekcji  i rozporządzania nim w swojej działalności na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie w całości lub części dowolną techniką,
 • zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką,
 • wprowadzenia do pamięci komputera,
 • wyświetlanie,
 • wprowadzenie do obrotu,
 • dokonywanie modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji, po konsultacji z Autorem scenariusza lekcji,
 • nieograniczonego wykorzystania w czynnościach wynikających z prowadzonej przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. działalności,
 • wykorzystywanie scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli,
 • na publikację lekcji na stronach www.tablice.net.pl i exchange.smarttech.com
 1. Wszystkie publikowane materiały muszą być zgodne prawem.
 2. Osoba przesyłająca materiał do publikacji musi być ich autorem
 3. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za treść lekcji.
 4. Autor scenariusza lekcji, przesyłając swoje dane, wyraża zgodę na ich prezentację osobom trzecim podczas wyświetlania zawartości lekcji.
 5. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek edytorskich w treści lekcji.
 6. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do niezamieszczania materiałów o niskiej wartości merytorycznej bez powiadamiania autora o podjęciu takiej decyzji.
 7. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do niezamieszczania materiałów zawierających treści naruszających prawo, powszechnie uważane za obraźliwe i naruszające ludzką godność bez powiadamiania autora o podjęciu takiej decyzji.
 8. Przesłanie lekcji uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronach witryn www.tablice.net.pl, exchange.smarttech.com.
 9. Autorskie prawa majątkowe przejdą na Image Recording Solutions Sp. z o.o. wraz z przekazaniem egzemplarza w formie elektronicznej.
 10. Image Recording Solutions Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo wyłączne do korzystania i rozporządzania  lekcją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez czas nieograniczony.
 11. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Image Recording Solutions Sp. z o.o.
 12. Kliknięcie Akceptuję regulamin oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Klauzula informacyjna

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Image Recording Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 190,
 • poprzez pocztę elektroniczną kontakt@irs.com.pl,
 • telefonicznie +48 22 752 27 88-96.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykorzystywania scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli, oraz do publikacji lekcji na stronach www.tablice.net.pl i exchange.smarttech.com,   na podstawie:

 • niniejszej zgody tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
 • z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020 r. poz.164).
 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz adres email będą wykorzystywane przy udostępnianiu  scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli, oraz na publikacją lekcji na stronach www.tablice.net.pl i exchange.smarttech.com,  jak również mogą być zamieszczone w materiałach reklamowo-edukacyjnych.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są podmioty z którymi Image Recording Solutions Sp. z o.o. zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w spółce systemów informatycznych.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres wynikający z przepisów regulujących dochodzenie roszczeń.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

W odniesieniu do danych, pozyskanych na podstawie niniejszej zgody w związku z wykorzystywaniem scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli, oraz na publikacją lekcji na stronach www.tablice.net.pl i exchange.smarttech.com,  przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykorzystywanie scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli oraz na publikację lekcji na stronach www.tablice.net.pl i exchange.smarttech.com