Regulamin umieszczania lekcji przygotowanych w programie SMART Notebook na stronie www.tablice.net.pl

 1. Autor scenariusza lekcji  przekazuje nieodpłatnie na rzecz Image Recording Solutions Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do wykorzystania lekcji  i rozporządzania nim w swojej działalności na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie w całości lub części dowolną techniką,
 • zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką,
 • wprowadzenia do pamięci komputera,
 • wyświetlanie,
 • wprowadzenie do obrotu,
 • dokonywanie modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji, po konsultacji z Autorem scenariusza lekcji,
 • nieograniczonego wykorzystania w czynnościach wynikających z prowadzonej przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. działalności,
 • wykorzystywanie scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli do zajęć szkolnych lub jako przykładów lekcji do szkoleń nauczycieli,
 • na publikację lekcji na stronach www.tablice.net.pl i www.exchange.smarttech.com
 1. Wszystkie publikowane materiały muszą być zgodne prawem.
 2. Osoba przesyłająca materiał do publikacji musi być ich autorem
 3. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za treść lekcji.
 4. Autor scenariusza lekcji, przesyłając swoje dane, wyraża zgodę na ich prezentację osobom trzecim podczas wyświetlania zawartości lekcji.
 5. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek edytorskich w treści lekcji.
 6. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do niezamieszczania materiałów o niskiej wartości merytorycznej bez powiadamiania autora o podjęciu takiej decyzji.
 7. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do niezamieszczania materiałów zawierających treści naruszających prawo, powszechnie uważane za obraźliwe i naruszające ludzką godność bez powiadamiania autora o podjęciu takiej decyzji.
 8. Przesłanie lekcji uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronach witryn www.tablice.net.plwww.exchange.smarttech.com oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Autorskie prawa majątkowe przejdą na Image Recording Solutions Sp. z o.o. wraz z przekazaniem egzemplarza w formie elektronicznej.
 10. Image Recording Solutions Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo wyłączne do korzystania i rozporządzania  lekcją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez czas nieograniczony.
 11. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Image Recording Solutions Sp. z o.o.
 12. Kliknięcie Akceptuj oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Image Recording Solutions Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa,
 2. Pana /Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zamieszczenia przesłanych materiałów na stronie www.tablice.net.pl i nie będą przekazywane innym odbiorcom,
 3. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia  pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pana /Pani danych osobowych ze względu na Pana / Pani szczególną sytuację, jak również  – na podstawie art. 32. ust. 1 pkt 8 w/w ustawy ma Pan / Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.